Integra - profesjonalny system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

integraintegra

 • INTEGRA Workflow Zdefiniowane procesy wp?yn? na okre?lenie sposobu przep?ywu dokumentów pomi?dzy pracownikami wykonuj?cymi okre?lony zespó? czynno?ci.
  Wi?cej informacji
 • IQ Reporting To nowoczesne oprogramowanie jest o krok dalej od klasycznych raportów. Nie znaj?c struktury bazy danych po paru klikni?ciach powstanie dowolne zestawienie danych.
  Wi?cej informacji
 • Business Intelligence Aby móc zarz?dza? przedsi?biorstwem w sposób strategiczny potrzebne s? dane o charakterze strategicznym.
  Wi?cej informacji

Integra system ERP

Integra, to nowoczesne, najbardziej zaawansowane technologicznie oprogramowanie informatyczne klasy ERP z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Zbudowane na bazie wieloletnich doświadczeń ekspertów d/s zarządzania organizacją i wdrażania systemów.

Czytaj więcej

 • Bezpiecze?stwo Pewne sprawdzone rozwi?zania gwarantuj?ce stabilno?? oprogramowania wspieraj?ce efektywn? realizacj? polityki bezpiecze?stwa danych firmowych.
 • Modu?owo?? Przep?yw informacji pomi?dzy licznymi dzia?ami w firmie pozwoli na maksymalne wykorzystanie warto?ci informacji oraz na wydajn? kontrol? nad organizacj?.
 • Innowacja Zoptymalizowane funkcje biznesowe przedsi?biorstwa. Pe?na funkcjonalno?? systemu klasy ERP uzupe?niona o Business Intelligence, CRM, DMS czy też systemy wspomagania decyzji.

Branże - wdrożenia    

INTEGRA idealnie sprawdza się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, handlowych oraz usługowych. Duża kompleksowość systemu oraz możliwość zaimplementowania nowych funkcjonalności na życzenie klienta decyduje o jego konkurencyjności

Zobacz wszystkie branże

RocketTheme CRM

Budowanie relacji z klientem

Integracja technik CRM (Customer Relationship Management) z koncepcją systemów wspomagających podejmowania decyzji. Takie rozwiązania powodują, że każdy użytkownik systemu nie tylko będzie mógł gromadzić i zarządzać danymi kontrahentów ale również będzie mógł na bieżąco monitować przebieg dokonywanych transakcji.

Więcej informacji

 
RocketTheme DMS

Elektroniczna archiwizacja dokumentów

Systematycznie zwiększająca się ilość danych powstających w ramach obsługiwanych procesów biznesowych i nadmierne ich rozproszenie utrudnia efektywne zarządzanie i archiwizację. Dlatego przedsiębiorstwa poszukują dziś narzędzi informatycznych oferujących dostęp do każdej informacji we właściwym czasie.

Więcej informacji

 
RocketTheme CTI

Computer Telephony Integration

Łączy w sobie funkcjonalność telefonu z możliwościami komputera. Integruje ona wszystkie kanały komunikacji takie jak : telefon, fax, e-mail, voiceMail, sms. Odgrywa rolę centrali telefonicznej w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji
 
RocketTheme EDI

Elektroniczny transfer danych

Elektroniczna wymiana dokumentów w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy jego partnerami biznesowymi jest technologią umożliwiającą szybki i tani przekaz korespondencji oraz komunikatów między systemami informatycznymi.

Więcej informacji